Dato for offentliggørelse
19 Feb 2014 01:08

Profeti ved Lance Lambert, Jerusalem.

Indledning - v/Alice Normann:
Da profetiens indhold er af en sådan art, som ikke bare får betydning for Israel, men for hele verden, inklusiv Danmark, så finder jeg det relevant at bringe den her. 
Jesus talte til sine disciple, om det som skulle ske, før han kom igen. Han sagde, at kun Faderen, - Gud selv, - vidste om tid og time, men han sagde også, at når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig, Lukas-Evangeliet kap.21 v.28. Også ved de gammeltestamentlige profeter talte Gud om det som skulle ske i tiden før Jesus kommer igen. Vi er ikke uvidende om, hvad der skal komme i den sidste tid. Et afgørende tegn var dette, at Israel igen skulle blive en nation, det blev den i 1948. Det i sig selv er et mirakel, der er aldrig sket før, at et folk spredt ud over hele jorden efter ca. 2000 år atter er samlet i eget land. Gud har villet det sådan. Hvad Gud har talt, det vil komme til at ske. Læs nederst Jeremias kap.31:1-17 og 27-28.

ET KIG IND I 90'ERNE. 
Som sagt blev denne profeti givet i påsken 1986. Men læg mærke til, hvorledes en af profetiens markante forudsigelser allerede er begyndt at fuldbyrdes på dramatisk vis. Jeg tænker her på dommen over kommunismen. Den er begyndt og resten vil følge efter. Personligt vil jeg ikke overraskes, hvis hele profetien i meget nær fremtid finder sin OPFYLDELSE.


HER KOMMER DET PROFETISKE BUDSKAB I SIN FULDE LÆNGDE:
Det varer ikke længe, før der kommer en tid med omvæltninger, vildfarelse og kaos, som man aldrig har set magen til. Frygt ikke, for det er mig, Herren, som ryster alt, hvad rystes kan. Jeg begyndte denne rystelse under "Den første Verdenskrig", og jeg øgede den stærkt under "Den anden Verdenskrig". Siden 1973 har jeg ladet det ske i endnu hurtigere tempo. I det sidste stade planlægger jeg at fuldbyrde det ved at ryste selve universet ved tegn i sol, måne og stjerner. Men før jeg når frem til dette stade, vil jeg dømme nationerne gennem krig og borgerkrig, ved anarki og terrorisme og ved sammenbrud af pengesystemerne; men også gennem naturkatastrofer, jordskælv, mangelsituationer, hungersnød  og ved gamle og nye sygdomme. Jeg vil også dømme dem ved at overlade dem til deres egne veje, til lovløshed, selviskhed og bedrageri og til at tro på løgnen, på falske religioner og en frafalden kirke, ja, på en kristendom, hvor jeg ikke selv længere er til stede.

Men frygt ikke, når disse ting begynder at ske. Jeg siger dette til jer, før det begynder at ske, for at I kan være forberedt, og for at I i disse vanskelige og onde dage skal kunne stå fast og sejre. Min hensigt er, at I skal være redskaber til at opmuntre og styrke mange, som elsker mig, selv om de er svage. Jeg ønsker, at mange gennem jer skal finde sin styrke i mig, og at skarer af andre skal finde min frelse gennem jer.

Og hør dette! Frygt ikke Kremls magt, og heller ikke den islamiske revolution, for jeg har planer om at knuse dem begge gennem ISRAEL. Jeg vil nedstyrte dem for deres hovmod og arrogance og splitte dem, fordi de har spottet mit navn. Den dag kommer, hvor jeg tager hævn over alt det uskyldige blod, de har ladet flyde. Jeg vil i sandhed gøre dette, eftersom de ikke tror, at der findes nogen, som kan dømme dem. Jeg har set deres veje og hørt de undertryktes og forfulgtes råb, og jeg vil bryde deres magt og gøre en ende på dem. Vær derfor forberedt, for når dette indtræffer, står I med den sidste anledning til i frihed at forkynde evangeliet til alle nationer. 

Midt i alt dette sydende og forfærdelige og i selve hjertet af det, som sker, er min MENIGHED. I det himmelske er hun forbundet med mig i én ånd, jeg har forudbestemt hende til tronen. I, som er mine elskede, som jeg har forløst og salvet, I er mine. Jeg vil udruste jer og give jer kraft, jeg vil oprejse jer og åbenbare min kraft, nåde og herlighed igennem jer. Hold intet tilbage og stil mig ikke spørgsmål angående den måde, hvorpå jeg handler med jer. Det har altid været min tanke, at I skal være en del af min brud og regere med mig. Glem ikke, at dette kræver særlig disciplin og træning. Overgiv jer til mig, så jeg i den tid, som er igen, kan udføre min gerning i jer. For min plan er, at midt i denne rystelse skal bruden gøre sig rede. 

Midt iblandt nationerne på jorden, sydende af uro og konflikt, har jeg placeret mit ISRAEL, ja jeg siger mit ISRAEL, selv om de i deres hjertes hårdhed vandrer i ulydighed og overtrædelse og er skilt fra mig på grund af utroskab. Ikke desto mindre, husk at jeg gjorde dem til Evangeliets fjender for jeres skyld. Det var mig, Herren som forblændede og forhærdede dem, for at frelsen skulle gå ud til hedningerne i al sin fylde. Men de er fremdeles mine, elsket af mig med en skøn og udødelig kærlighed. De er mit kød og blod, og jeg elsker dem. Skulle jeg opgive håbet for dem på grund af alt, hvad de har gjort imod mig, siger Herren? Jeg har overladt dem til sorg, til hjertets fortvivlelse og til uafbrudt lidelse, men jeg har ikke opgivet håbet for dem. Midt i alle deres bedrøvelser blev jeg bedrøvet, selv om jeg ikke reddede dem og frelste dem fra døden. Ikke desto mindre har jeg været dem nær, jeg som er Israels Konge. Jeg har været dem nær, selv om de ikke har mærket mig midt i al lidelsen. Der fandtes ikke et gaskammer eller noget massakre, hvor jeg ikke var dem nær. Men nu er tiden sandelig kommet, hvor jeg på ny vil favne dem. For jeg vil åbenbare mig for dem, og med forundring skal de kende mig igen.

Midt i alle disse domshandlinger kommer skarer på skarer til at blive frelst fra nationerne.
I kan knapt nok fatte, hvordan høsten skal komme i hus; men MIN ÅND skal udruste jer til opgaven. På den dag vil jeg også vende mig til Israel, og jeg vil smelte den hårdhed, som er kommet over dem. Jeg vil vende deres forblændelse til klarsyn, og jeg vil fjerne dækket fra deres hjerter. De skal blive forløst i hjerterne, som vil bryde ud i glæde, og der vil blive strømme af liv og opstandelse for hele den forløste skare. Frygt ikke for disse dage, for jeg har forudbestemt, at I skal blive stående ind for mig og tjene mig sammen med dem. Jeg, Herren udgyder en ny salvelse over jer, og I skal udføre mine gerninger og fuldføre det jeg har besluttet. I skal stå ind for mig, som er Herre over hele jorden, og tjene mig med forstand og kraft, I skal regere med mig i disse dage.

Frem for alt kalder jeg jer til at være forbedere!
Her slutter profetien.


Om Israel skriver den gammeltestamentlige profet Jeremias i kapitel 31:
v1 Til den tid, lyder det fra Herren, vil jeg være Gud for alle Israels slægter, og de skal være mit folk. v2 Så siger Herren: Folket, der undslap sværdet, fandt nåde i ørkenen, Israel vandred til sin hvile.
v3 I det fjerne åbenbarede Herren sig for det. Jeg elsked dig, med en evig kærlighed,
drog dig derfor i nåde.
v4 Jeg bygger dig atter, du skal bygges Israels jomfru. Igen skal du smykkes med håndpauke, gå med i de legendes dans.
v5 Vin skal du atter plante på Samarias bjerge, plante skal du og høste. 
v6 Thi en dag, skal vogterne råbe på Efraims bjerge: "Kom, lad os drage til Zion,
til Herren vor Gud!"
v7 Thi så siger Herren: Fryd jer over Jakob med glæde, jubel over det første blandt folkene; kundgør med lovsang og sig: "Herren har frelst sit folk, Israels rest!"
v8 Se jeg bringer dem hid fra nordens land, samler dem fra jordens fjerneste egne;
Blandt dem er blinde og lamme, frugtsommelige sammen med fødende, i en stor forsamling vender de hjem.
v9 Se, de kommer med gråd; mens de ydmygt beder, leder jeg dem, jeg fører dem hen til vandløb ad en jævn vej, hvor de ej snubler. Thi jeg er Israel en fader, min førstefødte er Efraim.
v10 Hør Herrens ord, I folk, forkynd på fjerne strande: Han, som spredte Israel, samler det, vogter det som hyrden sin hjord.
v11 Thi Herren har udfriet Jakob, genløst det af den stærkes hånd.
v12 De kommer til Zions bjerg og jubler over Herrens fylde, over korn og most og olie,
over lam og kalve. Deres sjæl er som en vandrig have, de skal aldrig vandsmægte mer.
v13 Da fryder sig jomfru i dans, yngling og olding tilsammen. Jeg vender deres kummer til fryd, giver trøst og glæde efter sorgen.
v14 Jeg kvæger præsterne med fedt, mit folk skal mættes med min fylde,lyder det fra Herren.
v15 Så siger Herren: En klagerøst høres i Rama, bitter gråd; Rakel begræder sine børn,
vil ikke trøstes over sine børn, fordi de er borte.
v16 Så siger Herren: Din røst skal du holde fra gråd, dine øjne fra tårer! thi der er løn for din møje, lyder det fra Herren; fra fjendeland vender de hjem;
v17 og der er håb for din fremtid, lyder det fra Herren, børn vender hjem til deres land.
.......
v27 Der skal komme dage, lyder det fra Herren, da jeg tilsår Israels hus og Judas hus med sæd af mennesker og kvæg. v28 Og som jeg har været årvågen over dem for at oprykke, nedbryde, omstyrte, ødelægge og gøre ilde, således vil jeg være årvågen over dem for at bygge og plante, lyder det fra Herren.......


URL
http://www.23-59.dk/?id=12